Zásady ochrany osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů ve společnosti Knoflíkářský průmysl Žirovnice a.s.   - pro externí osoby

Knoflíkářský průmysl Žirovnice a.s. považuje ochranu osobních údajů za důležitou a věnuje jí patřičnou pozornost. Při zpracovávání osobních údajů postupujeme v souladu s právními předpisy, zejména Obecným nařízením o ochraně osobních údajů č. (EU) 2016/679 („GDPR“), zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dalšími obecně závaznými právními předpisy ČR.   

Tímto dokumentem poskytujeme informace o zpracování osobních údajů externích osob a o právech souvisejících s tímto zpracováváním, a to zejména následujících subjektů údajů:

 • zaměstnanců a jiných spolupracujících osob našich (potenciálních) obchodních partnerů, tj. zákazníků, dodavatelů, poddodavatelů, kooperantů,
 • zaměstnanců a jiných osob spolupracujících s osobami vykonávajícími pro naši společnost různé podpůrné služby, jako jsou agentury práce, dopravci apod.,
 • samostatně podnikajících osob na pozici obchodních partnerů či osob vykonávajících podpůrné služby,
 • návštěvníků našeho areálu,
 • případně dalších 3. osob, jejichž osobní údaje budeme oprávněně zpracovávat.

 

 • Jsme správci vašich osobních údajů a naše základní kontaktní údaje jsou:  Knoflíkářský průmysl Žirovnice a.s. IČ:  05029643 se sídlem: Tyršova 707, 39468  Žirovnice, okres: Pelhřimov, Česká republika zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, sp. zn.: B 644  e-mail: personalni@kpzas.cz, tel. č.: + 420 565 356 242, www.kpzas.cz n Z jakého právního důvodu a za jakým účelem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat:   o Z důvodu opatření nezbytných pro uzavření smlouvy a následně pro splnění uzavřené smlouvy,    za účelem jednání o uzavření smlouvy, včetně vzájemných jednání a korespondence, a plnění   podmínek uzavřené obchodní smlouvy (dodání a převzetí zboží a služeb, včetně záručních   a servisních podmínek atd.), o  Z důvodu plnění právních povinností, které nám ukládají obecně závazné právní předpisy,  zejména zákon o účetnictví, o dani z přidané hodnoty, o daních z příjmů aj., za účelem  vystavování účetních a daňových dokladů, vedení účetnictví, placení daní apod., o  Z důvodu našeho oprávněného zájmu, zejména za účelem ochrany majetku a zdraví osob,  bezpečnosti, prevence vzniku škod, a za účelem výkonu a obhajoby našich právních nároků,  zejména vymáhání pohledávek a obrana proti nárokům 3. osob, ale vždy jen tehdy, pokud  nebudou mít přednost vaše zájmy a práva, a to bez nutnosti vašeho souhlasu.

S vaším souhlasem: 

Může nastat situace, že budeme pro některý účel zpracování osobních údajů vyžadovat váš výslovný souhlas. V takovém případě bude předání vašich osobních údajů zcela dobrovolné a souhlas bude možné kdykoliv odvolat. Při udělení souhlasu vám poskytneme podrobné informace o tomto zpracování, jeho účelu a o vašich právech. 

 • Jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat:

  Budeme zpracovávat zejména dále uvedené osobní údaje, a to vždy jen v nezbytně nutném rozsahu:

 1. identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno a příjmení, název/obchodní firma, titul,   datum narození, IČO, DIČ, druh a číslo dokladu totožnosti, fyzická podoba zachycena v rámci  kamerového systému,
 2. kontaktní údaje, jimiž se rozumí zejména adresa trvalého pobytu, adresa sídla či místa  podnikání, doručovací adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo či jiné kontaktní údaje, které nám  sdělíte,
 3. platební a fakturační údaje, jimiž se rozumí zejména číslo bankovního účtu a fakturační adresa,
 4. další údaje nad rámec údajů ad a)-c), jako je zboží či činnost, kterou si u nás objednáváte nebo  my u vás, údaje ze vzájemné komunikace, údaje získané v rámci návštěvy našeho areálu, registrační  značka vozidla aj.

 Pro úplnost uvádíme, že osobní údaje získáváme jednak přímo od vás a/nebo z veřejně dostupných  zdrojů (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, z vašich webových  stránek apod.).

Provozujeme kamerový systém

V rámci našich nemovitostí provozujeme kamerový systém za účelem ochrany majetku a zdraví osob, bezpečnosti a prevence vzniku škod. Při provozování kamerového systému dochází ke zpracování osobních údajů osob, spočívajících v zachycení jejich fyzické podoby na kamerovém záznamu. Rozsah a umístění jednotlivých kamerových systémů je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátu organizace . Záznamy jsou ukládány na zabezpečených  úložištích maximálně po dobu 7 dnů a následně přepisovány ve smyčkách, pokud pro ochranu  našich oprávněných zájmů není potřeba delší doba pro jejich uložení (pro účely šetření Policie ČR  apod.). Další informace o provozování kamerového systému poskytne Správa majetku  (pro kontakt využijte shora uvedené kontaktní údaje).

Jaké bude zabezpečení vašich osobních údajů

 S vašimi osobními údaji nakládáme s náležitou péčí a v souladu s GDPR a dalšími obecně  závaznými právními předpisy. Důsledně dodržujeme bezpečnostní opatření a osobní údaje  chráníme v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků;  přístup k osobním údajům mají pouze oprávněné osoby poučené o zacházení s osobními údaji.

Máte právo na:

 1. přístup k vašim osobním údajům, které zpracováváme - jednoduše řečeno, máte právo vědět,   jaké údaje o vás zpracováváme a proč;
 2. opravu vašich osobních údajů, pokud nejsou úplné nebo přesné;
 3. výmaz vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, pokud však nemáme právní   důvod pro jejich zpracování;
 4. vznesení námitky proti zpracování, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu;
 5. přenesení osobních údajů, které jste nám sdělil, k jinému správci;
 6. odvolání souhlasu, pokud budeme zpracovávat osobní údaje na základě vašeho souhlasu,   a to bez jakýchkoliv vícenákladů a následků. Odvoláním souhlasu však nebude dotčena   zákonnost zpracování osobních údajů založená na tomto souhlasu před jeho odvoláním.

Předávání osobních údajů třetím stranám

 Standardně osobní údaje neposkytujeme třetím stranám. Výjimku představují situace, kdy tato  povinnost pro nás plyne z právních předpisů (zejména ve vztahu k orgánům státní moci) nebo  ve vztahu k externím společnostem, které pro nás zajišťují podpůrné služby (např. zabezpečení  areálu, pojištění), jímž však poskytujeme osobní údaje pouze v minimálně nutném rozsahu  a smluvně se nám zavazují k odpovídající ochraně a zabezpečení osobních údajů.

 Nemáme v úmyslu předávat osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím mimo  EU.

Neprovozujeme automatizované rozhodování

 Vaše osobní údaje nebudou použity k rozhodování čistě na bázi automatizovaného zpracování  ani profilování.

Jak dlouho osobní údaje uchováváme

 Osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou pro naplnění účelu, pro který je  zpracováváme, a dále jen po dobu nezbytně nutnou na ochranu našich oprávněných zájmů,  zejména pro výkon nebo obhajobu našich právních nároků. Běžně tato doba nepřekročí 3 roky  od posledního kontaktu s vámi. V některých případech se může jednat i o dobu delší, v návaznosti  na archivační doby stanovené obecně závaznými právními předpisy, např. zákonem o archivnictví,   o účetnictví aj.

Můžete se na nás kdykoliv obrátit

 Kdykoliv nás kontaktujte na e-mailové adrese: personalni@kpzas.cz, nebo využijte ostatní, shora  uvedené kontaktní údaje. Vaší žádostí se budeme ihned zabývat, můžete však být požádáni  o doplňující informace. Žádost může být za určitých podmínek zpoplatněna, především v případě,  že je zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje.

Máte právo podat stížnost k dozorovému úřadu

 Kontakt na dozorový úřad: Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00  Praha 7, www.uoou.cz.